Skip to content

Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na zmiany w sektorze ogrzewania

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to grupa regulacji nakładających obowiązek na dostawców i producentów pieców gazowych i olejowych, pomp ciepła, zasobników o określonej wartości mocy oraz pojemności o wypełnianiu określonych wymogów w kwestii wydajności energetycznej urządzeń.
Dyrektywa (ErP) obejmuje trzy kluczowe zakresy: wymagania dla projektu (tzw. ekoprojekt), obowiązek stosowania kart energetycznych (tzw. Eco Labeling) i wymóg udostępniania danych technicznych produktu (karty produktu).
?Ekoetykietowanie?, czyli Labeling Directive nałożyła od dnia 26 września 2015 r.na producentów wymóg przekazywania wraz z urządzeniem kart precyzujących klasę energetyczną. Podstawą tego rozporządzenia jest pozwolenie nabywcy końcowemu porównania urządzeń na podstawie takich samych, prostych i czytelnych dla niego parametrów. Karta jest ujednolicona, ściśle opisana i zawierająca szczegółowo wskazane wiadomości. Winna być umocowana w miejscu widocznym i dostępnym, np. na z przodu kotła, jak też w materiałach promocyjnych czy propozycjach handlowych oraz innych materiałach marketingowych uwzględniających koszty oraz wykorzystanie energii. Co więcej musi być wskazana klasa sezonowej efektywności energetycznej podgrzewania pomieszczeń dla wskazanego modelu w warunkach klimatu umiarkowanego. Klasy wydajności są jasno sprecyzowane i odniesione do liczonej, indywidualnie dla każdego sprzętu, sprawności średniorocznej. Wspomniana dyrektywa też nakłada wymóg na producentów i importerów, którzy są zobowiązani do sprzedawanego urządzenia dołączyć kartę z klasą energetyczną urządzenia oraz drugą ? dla kompletu tzw. etykieta kompletu. Służy ona do obliczenia sprawności energetycznej kompletu produktów, który ewentualnie może zostać stworzony z wykorzystaniem danego urządzenia oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importer musi dodać podstawowe karty dla swoich dystrybutorów tak, by mieli możliwość stworzyć indywidualne zestawy, bo to na nich spoczywa ten wymóg (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).

Opublikowane w dziale:Dom i ogród